Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Odnawialne źródła energii

 

Energia odnawialna nazywana inaczej zieloną energią to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Energie odnawialną możemy pozyskać z promieni słonecznych montując np. kolektory słoneczne, z wiatru wykorzystując do tego wiatraki, z nieustającego przepływu wody, budując elektrownie wodne, z biomasy spalając materię zawartą w organizmach roślinnych i zwierzęcych, z naturalnej ciepłej energii pochodzącej z wnętrza Ziemi.

 

 

 

 

Dlaczego warto wykorzystywać zieloną energię?

 

Rozwój cywilizacji wiąże się ze znacznym wzrostem zużycia energii przez społeczeństwo i przemysł. W energetyce konwencjonalnej stosuje się paliwa stałe. W ich skład wchodzi węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz torf; paliwa płynne- ropa naftowa, oleje opałowe, olej Diesla, benzyna; paliwa gazowe-gaz ziemny oraz paliwa nuklearne w których wykorzystuje się uran. Główną przyczyną, uzasadniającą inwestowanie w odnawialne źródła energii jest fakt ciągle wzrastającego popytu na paliwa, czego skutkiem jest diametralny spadek jego zapas. Z czym wiąże się także wzrost cen na rynku. Mimo nakładanych na poszczególne państwa programów oszczędnościowych dotyczących wydobycia paliw stałych, już w tej chwili możemy określić przewidywany rok wyczerpania się zasobów naturalnych. Z danych Instytutu Badań Systemowych PAN wynika, że zasoby węgla zostaną wyczerpane w 2200 roku, ropy naftowej w ok. 2050 roku, natomiast gazu w 2060 roku. Potencjał zawarty w odnawialnych źródłach energii zapewnia rocznie wielokrotnie większe zasoby, niż wynosi ich obecne całkowite zużycie.

Dużym problemem wynikającym z aktualnie stosowanych technologii przetwarzania energii obok wyczerpywania się zasobów paliw konwencjonalnych, jest rosnące zanieczyszczenie środowiska, objawiające się w postaci kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i smogów. Postępujące skażenie środowiska jest przyczyną wzrostu zachorowań i wzrostu zaburzeń genetycznych u ludzi. Dochodzi także do szkód w zakresie fauny i flory, niszczeje dorobek kultury materialnej. Największe szkody w środowisku i dla społeczeństwa powoduje produkcja energii elektrycznej z węgla i ropy naftowej. Substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko występują w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Najbardziej niekorzystne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są wynikiem emisji dwutlenku węgla CO2. W procesach spalania paliw powstają również pyły, wprowadzające do atmosfery metale toksyczne, rakotwórcze węglowodory i substancje smoliste. Produkcji energii elektrycznej towarzyszy powstawanie wielkich ilości energii cieplnej, której wytwarza się ponad 60% więcej niż elektrycznej. Energia cieplna wprowadzana do wód powierzchniowych powoduje w nich zmiany fizyczne i chemiczne. W wodzie o podwyższonej temperaturze następuje gwałtowny rozwój bakterii, toksyn, a w efekcie zmiana flory i fauny wodnej. Zanieczyszczenie środowiska to najważniejsze przeciwwskazanie do stosowania paliw konwencjonalnych.

 

Korzyści płynące z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

 

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści zarówno społecznych, gospodarczych jak i ekologicznych.

  • Odnawialne źródła energii są niewyczerpalne
  • Zielona energia jest powszechnie dostępna
  • Obniżenie kosztów pozyskania energii. Szczególnie w obszarach wiejskich
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, co zmniejsza uzależnienie od Rosji i innych krajów posiadających złoża naturalne
  • Powstanie dodatkowych miejsc pracy na poziomie lokalnym
  • Promowanie kraju jako czystego ekologicznie
  • Rozwój gospodarczy kraju i regionu.
  • Możliwość pozyskania dotacji, dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale także współtowarzyszących zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, które bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie.

 

 *Źródło:

Grażyna Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, cz. 1, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2007, rozdział 1, str 18-27.

http://www.reo.pl/energia-odnawialna-slownik/strona/2

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii

http://www.soldar.pl/wiedza/odnawialne-zrodla-energii/